BIP » INFORMACJE

data publikacji:  07-04-2011 | 14:20
data ostatniej modyfikacji:  30-08-2019 | 09:32
autor dokumentu: Katarzyna Chowaniec
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

 

INFORMACJE


oświadczenia majątkowe


 

Zgromadzenia


 

 

książka teleadresowa


 

 

Informacja Zarządu Województwa Śląskiego o zakazie zamieszczania tablic  i urządzeń reklamowych


 


Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Miasta Imielin

 ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI

 

Klauzula informacyjna

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informuję iż: - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 954 )

 

 1. Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Imielin reprezentujący Miasto Imielin z siedzibą: Imielin 41-407, ul. Imielińska 81.

 1. Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować

w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 1. pod adresem poczty elektronicznej: iod@imielin.pl

 2. pisemnie na adres siedziby Administratora.

 1. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych
  bądź zleconych określonych przepisami prawa, w szczególności w art. 7 i 8 ustawy
  o samorządzie gminnym, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Urząd Miasta Imielin obowiązków określonych tymi przepisami prawa
  albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
  lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

 2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

 3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

 1. Odbiorcy danych osobowych.

 Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych
do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

 1. Okres przechowywania danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

 2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

  1. dostępu do treści swoich danych osobowych,

  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

  3. usunięcia swoich danych osobowych,

  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

  5. przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 1. Prawo do cofnięcia zgody.

   1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.

   2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

 • ustawowym,

 • umownym, lub

 • warunkiem zawarcia umowy,

do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

 • W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

 • W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

 • W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

(Informujemy, że przed realizacją przysługujących Pani/Panu uprawnień konieczne będzie dokonanie identyfikacji – ustalenie tożsamości).

 

Burmistrz Miasta Imielin

 (-) Jan Chwiędacz

 

 

PODATKI I OPŁATY LOKALNE :

 

Klauzula informacyjna stosowana w przypadku pozyskania danych od osoby, której dane dotyczą.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Imielin z siedzibą w Imielinie przy ul. Imielińskiej 81, e-mail: burmistrz@imielin.pl

2. Burmistrz Miasta Imielin wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@imielin.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celem prowadzenia postępowań podatkowych, co zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c w/w rozporządzenia , „…jest niezbędne do wypełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa…” wynikającego przepisów szczególnych, tj. ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych , ustawy z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym , ustawy z dnia 30.10.2002r. o podatku leśnym , ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej , Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18.12.2015r. w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisów dokumentów.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą strony prowadzonych postępowań podatkowych i operator pocztowy.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, czyli przez okres 10 lat.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (zgodnie z art. 15 rozporządzenia), prawo ich sprostowania (zgodnie z art. 16 rozporządzenia) oraz prawo ograniczenia ich przetwarzania (pod warunkiem że wykaże Pani/Pan jedną z podstaw prawnych zawartych w art. 18 ust. 1 a lub c rozporządzenia).

7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77 rozporządzenia.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

9. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

 

Klauzula informacyjna stosowana w przypadku pozyskiwania danych osobowych przez administratora w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Imielin z siedzibą w Imielinie przy ul. Imielińskiej 81, e-mail: burmistrz@imielin.pl

2. Burmistrz Miasta Imielin wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@imielin.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celem prowadzenia postępowań podatkowych, co zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c w/w rozporządzenia, „…jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze…” wynikającego z przepisów szczególnych, tj. ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych , ustawy z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym , ustawy z dnia 30.10.2002r. o podatku leśnym, ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18.12.2015r. w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisów dokumentów.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących kategoriach: pierwsze imię, drugie imię, nazwisko, PESEL/REGON, adres zamieszkania, adres do doręczeń w kraju, data urodzenia, imię ojca, imię matki, numer telefonu, fax, e-mail.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą strony prowadzonych postępowań podatkowych i operator pocztowy.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, czyli przez okres 10 lat.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (zgodnie z art. 15 rozporządzenia), prawo ich sprostowania (zgodnie z art. 16 rozporządzenia) oraz prawo ograniczenia przetwarzania (pod warunkiem że wykaże Pani/Pan jedną z podstaw prawnych zawartych w art. 18 ust. 1 a lub c rozporządzenia).

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77 rozporządzenia.

9. Informuję, iż administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe od: osoby trzeciej, osoby będącej stroną postępowania podatkowego, inny dokument, inne ewidencje dostępne organowi podatkowemu.

10.Pozyskanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

11.Pozyskane przez administratora Pani/Pana danych osobowe będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.