BIP » RADA MIASTA » Sesje Rady Miasta

data publikacji:  07-04-2011 | 11:09
data ostatniej modyfikacji:  23-09-2021 | 13:56
autor dokumentu: Katarzyna Chowaniec
edycja dokumentu: Damian Krzemień

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 30 września 2021 roku

  Imielin, dnia 23 września 2021 roku.

Rada Miasta Imielin
RM.0002.35.2021

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 1372 ) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy

z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1842 z późn.zm. )

 

z w o ł u j ę:

 

w dniu 30 września 2021 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Nr 11 w Urzędzie Miasta Imielin oraz zdalnie, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.

2) Zatwierdzenie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 31 sierpnia 2021 roku.

4) Przyjęcie protokołu z Uroczystej Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 8 września 2021 roku.

5) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

6) Współpraca z organizacjami pozarządowymi – Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

7) Sprawozdanie z przebiegu realizacji robót inwestycyjno-remontowych w 2021 roku.

8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

a) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w granicach administracyjnych Miasta Imielin,

b) w sprawie nadania nazwy drodze gminnej położonej w granicach administracyjnych Miasta Imielin,

c) w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok.

9) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

10) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.

11) Sprawy bieżące Rady Miasta.

12) Zamknięcie Sesji.


Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 

Przewodniczący Rady
Tadeusz Hericht

 

Uroczysta Sesja Rady Miasta Imielin

 

Imielin, dnia 1 września 2021 roku.

Rada Miasta Imielin
RM.0002.34.2021

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 1372 )

z w o ł u j ę:

w dniu 8 września 2021 r. o godz. 16:30 DK Sokolnia Uroczystą Sesję Rady Miasta Imielin podczas której:

- zostanie nadany Panu Ryszardowi Stadlerowi Tytuł „Zasłużony dla Miasta Imielin”

w dowód uznania zasług wniesionych dla miasta i jego mieszkańców,

- zostaną złożone podziękowania za długoletnią pracę w Urzędzie Miasta Imielin.

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 

                                                                                                Przewodniczący Rady

                                                                                                   Tadeusz Hericht

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 31 sierpnia 2021 roku

Imielin, dnia 23 sierpnia 2021 roku.


Rada Miasta Imielin
RM.0002.33.2021
 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 1372 )

 

z w o ł u j ę:

 

w dniu 31 sierpnia 2021 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Nr 11 w Urzędzie Miasta Imielin Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:


1) Otwarcie Sesji.

2) Zatwierdzenie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 30 czerwca 2021 roku.

4) Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 5 sierpnia 2021 roku.

5) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

6) Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2021 roku.

7) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

a) w sprawie przekazania środków finansowych dla policji z przeznaczeniem na bieżące wydatki Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu,

b) w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok.

8) Projekt uchwały wnoszony przez Przewodniczącego Rady w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Imielin”.

9) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

10) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.

11) Sprawy bieżące Rady Miasta.

12) Zamknięcie Sesji.


Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 

Przewodniczący Rady

Tadeusz Hericht


Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 30 czerwca 2021 roku

Imielin, dnia 22 czerwca 2021 roku.

Rada Miasta Imielin

RM.0002.31.2021

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.)

 

z w o ł u j ę

 

w dniu 30 czerwca 2021 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Nr 11 w Urzędzie Miasta Imielin Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:


1) Otwarcie Sesji.

2) Zatwierdzenie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 27 maja 2021 roku.

4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

5) Stan opieki zdrowotnej:

a) Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej SP Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie,

b) Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie za 2020 rok,

c) Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie,

d) Działalność SP ZOZ w Imielinie.

6) Projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie za 2020 rok

7) Sport w mieście.

8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

a) w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego,

b) w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,

c) w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Imielin,

d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości położonej przy ul. Wyzwolenia w Imielinie, z przeznaczeniem na działalność magazynową i składową,

e) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości położonej przy ul. Aptecznej w Imielinie, z przeznaczeniem na działalność magazynową i składową,

f) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości położonych w rejonie ul. Rubinowej i ul. Dunikowskiego w Imielinie, z przeznaczeniem na cele rolne,

g) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Imielin nieruchomości położonych przy ul. Wandy w Imielinie z przeznaczeniem na realizację celu publicznego,

h) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/149/2016 Rady Miasta Imielin z dnia 28 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych miasta Imielin,

i) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Imielin na rok szkolny 2021/2022,

j) w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy

zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania,

k) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026,

l) w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok.

9) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

10) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.

11) Sprawy bieżące Rady Miasta.

12) Zamknięcie Sesji.


Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 

Przewodniczący Rady Miasta Imielin
Tadeusz Hericht

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 27 maja 2021 roku

 

Imielin, dnia 19 maja 2021 roku.

Rada Miasta Imielin

RM.0002.30.2021

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1842 z późn.zm. )

z w o ł u j ę

w dniu 27 maja 2021 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Nr 11 w Urzędzie Miasta Imielin oraz w zdalnym trybie obradowania, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:


1) Otwarcie Sesji.

2) Zatwierdzenie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 28 kwietnia 2021 roku.

4) Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 06 maja 2021 roku.

5) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

6) Przedstawienie Raportu o stanie miasta Imielin za rok 2020.

7) Debata nad Raportem o stanie miasta Imielin za rok 2020.

8) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Imielin wotum zaufania, wnoszonym przez Przewodniczącego Rady Miasta Imielin.

9) Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta za 2020 rok.

a) Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego miasta Imielin za 2020 rok,

b) Rozpatrzenie Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Imielin za 2020 rok wraz z załącznikami,

c) Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku,

d) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez

Burmistrza Miasta Imielin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok,

e) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego miasta Imielin za 2020 rok wraz ze Sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu miasta Imielin za 2020 rok, wnoszonym przez Przewodniczącego

Rady Miasta Imielin.

10) Absolutorium dla Burmistrza Miasta Imielin:

a) Wniosek o udzielenie Burmistrzowi Miasta Imielin absolutorium wraz z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Miasta Imielin za 2020 rok,

b) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Imielin w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Imielin za 2020 rok,

c) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Imielin absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2020 rok, wnoszonym przez Komisję Rewizyjną.

11) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

a) w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Imielin” i „Zasłużony dla Miasta Imielin”,

b) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Imielin na lata 2021-2023”.

12) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

13) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.

14) Sprawy bieżące Rady Miasta.

15) Zamknięcie Sesji.


Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 

Przewodniczący Rady Miasta Imielin
Tadeusz Hericht

 

Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 6 maja 2021 roku

Imielin, dnia 29 kwietnia 2021 roku

Rada Miasta Imielin

RM.0002.29.2021

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.), w związku z § 18 ust. 3 Statutu Miasta Imielin (Dziennik Urz. Woj. Śląskiego z dnia 25 maja 2012 roku, poz. 2168 oraz Dziennik Urz. Woj. Śląskiego z dnia 04 października 2018 roku, poz. 6064) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1842 z późn.zm. ) na Wniosek Burmistrza Miasta Imielin,

z w o ł u j ę

w dniu 06 maja 2021 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Nr 11 w Urzędzie Miasta Imielin oraz w zdalnym trybie obradowania, Nadzwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin.


Proponowany porządek obrad:

1) Otwarcie Sesji.

2) Zatwierdzenie porządku obrad.

3) Projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok.

4) Sprawy bieżące Rady Miasta.

5) Zamknięcie Sesji.Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Przewodniczący Rady Miasta Imielin

Tadeusz Hericht

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 28 kwietnia 2021 roku

Imielin, dnia 20 kwietnia 2021 roku.
 

Rada Miasta Imielin

RM.0002.28.2021
 


O G Ł O S Z E N I E

W dniu 28 kwietnia 2021 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Nr 11 w Urzędzie Miasta Imielin oraz w zdalnym trybie obradowania odbędzie się Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin.


Proponowany porządek obrad:


1) Otwarcie Sesji.

2) Zatwierdzenie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 24 marca 2021 roku.

4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

5) Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

6) Ocena realizacji Programu współpracy Miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok oraz informacja na temat planowanej realizacji Programu w 2021 roku.

7) Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 rok.

8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

a) w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Imielin do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu,

b) w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu

sprzedaży,

c) w sprawie dopłaty dla wszystkich taryfowych grup za odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Imielin,

d) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru „JAMNICE” - część B,

e) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru „WIOSKI POŁUDNIE” - część B.

9) Projekt uchwały wnoszony przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Imielinie.

10) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

11) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.

12) Sprawy bieżące Rady Miasta.

13) Zamknięcie Sesji.


Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 


Przewodniczący Rady Miasta Imielin

Tadeusz Hericht

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 24 marca 2021 roku

  Imielin, dnia 17 marca 2021 roku.


Rada Miasta Imielin

RM.0002.27.2021O G Ł O S Z E N I EW dniu 24 marca 2021 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Nr 11 w Urzędzie Miasta Imielin oraz w zdalnym trybie obradowania odbędzie się Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin.

Proponowany porządek obrad:

1) Otwarcie Sesji.

2) Zatwierdzenie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 24 lutego 2021 roku.

4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

5) Przyjęcie Sprawozdań z:

a) realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Imielin za 2020 rok,

b) realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok,

c) realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar

Przemocy w Rodzinie za 2020 rok,

d) realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Imielinie za 2020 rok,

e) działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie za 2020 rok.

6) Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej

i demograficznej.

7) Planowana działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie na 2021 rok.

8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

a) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu

Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

b) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację Programu

Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Imielin,

c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony

do 3 lat, nieruchomości położonej przy ul. Nowozachęty w Imielinie, z przeznaczeniem

na cele rolne,

d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony

do 3 lat, nieruchomości położonej przy ul. Pokoju w Imielinie, z przeznaczeniem

na cele rolne,

e) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w granicach administracyjnych

Miasta Imielin (SPACEROWA),

f) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w granicach administracyjnych

Miasta Imielin (ZBOŻOWA).

g) w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym

zasobem Miasta Imielin na lata 2021-2025”,

h) w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego

zasobu Gminy Imielin,

i)  w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Program Ograniczenia

Niskiej Emisji na terenie miasta Imielin na lata 2021-2023”,

j) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026,

k) w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok,

9) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

10) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.

11) Sprawy bieżące Rady Miasta.

12) Zamknięcie Sesji.


Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 

Przewodniczący Rady Miasta Imielin

Tadeusz Hericht

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 24 lutego 2021 roku

Imielin, dnia 16 lutego 2021 roku

.

Rada Miasta Imielin
RM.0002.26.2021
O G Ł O S Z E N I E


W dniu 24 lutego 2021 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Nr 11 w Urzędzie Miasta Imielin oraz w zdalnym trybie obradowania odbędzie się Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin.

Proponowany porządek obrad:


1) Otwarcie Sesji.


2) Zatwierdzenie porządku obrad.

 

3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 27 stycznia 2021 roku.


4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.


5) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez miasto Imielin w 2020 roku.


6) Kultura w mieście:


a) Sprawozdanie z działalności Miejskiego Centrum Kultury za 2020 rok,

b) Plan działalności Miejskiego Centrum Kultury na 2021 rok.


7) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2021 rok – projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Imielin w 2021 roku”.


8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:


a) w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Imielin na lata 2021-2023.


9) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.


10) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.


11) Sprawy bieżące Rady Miasta.


12) Podziękowanie za działalność na rzecz miasta Imielin.


13) Zamknięcie Sesji.Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 


Przewodniczący Rady Miasta Imielin
Tadeusz Hericht


 

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 27 stycznia 2021 roku

 Imielin, dnia 20 stycznia 2021 roku.


Rada Miasta Imielin
RM.0002.25.2021


O G Ł O S Z E N I EW dniu 27 stycznia 2021 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Nr 11 w Urzędzie Miasta Imielin oraz w zdalnym trybie obradowania odbędzie się Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin.

Proponowany porządek obrad:


1) Otwarcie Sesji.


2) Zatwierdzenie porządku obrad.


3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 16 grudnia 2020 roku.


4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.


5) Plan pracy Rady Miasta Imielin na 2021 rok.


6) Plany pracy stałych komisji Rady Miasta Imielin na 2021 rok:


a) projekt uchwały Rady Miasta wnoszony przez Komisję Rewizyjną w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok,


b) Plan pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju na 2021 rok,


c) Plan pracy Komisji Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa na 2021 rok.


7) Informacja dotycząca realizacji uchwał Rady Miasta Imielin, podjętych w 2020 roku.


8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:


a) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Józefa Hallera w Imielinie.


9) Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z działalności w roku 2020.


10) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.


11) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.


12) Sprawy bieżące Rady Miasta.


13) Zamknięcie Sesji.
 


Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.Przewodniczący Rady Miasta Imielin
       Tadeusz Hericht
 

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 16 grudnia 2020 roku

Imielin, dnia 09 grudnia 2020 roku.Rada Miasta Imielin
RM.0002.24.2020O G Ł O S Z E N I ENa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) zwołuję w dniu 16 grudnia 2020 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Nr 11 w Urzędzie Miasta Imielin Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.

2) Zatwierdzenie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 25 listopada 2020 roku.

4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

5) Budżet miasta Imielin na 2021 rok – projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

a) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026,

b) w sprawie budżetu miasta na 2021 rok.

6) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadania publicznego wspierania osób niepełnosprawnych,

b) w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie zapobiegania próchnicy u dzieci w wieku 9 i 10 lat uczęszczających do szkoły podstawowej, mieszkańców Imielina w latach 2021-2026,

c) w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania ryzyka chorób układu krążenia w populacji mieszkańców Imielina w grupie wiekowej 40 lat  i powyżej, na lata 2021-2026,

d) w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Imielin w latach 2021-2026,

e) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w granicach administracyjnych Miasta Imielin,

f) w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

g) w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Miasta Imielin na lata 2021-2023,

h) w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok,

i) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Imielin oraz określenie warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

j) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/153/2020 Rady Miasta Imielin z dnia 28 października 2020 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

7) Podsumowanie pracy Komisji stałych w 2020 roku.

8) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

9) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.

10) Sprawy bieżące Rady Miasta.

11) Zamknięcie Sesji.

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 25 listopada 2020 roku

Imielin, dnia 18 listopada 2020 roku.Rada Miasta Imielin

RM.0002.23.2020OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1842 z późn.zm.)

z w o ł u j ę:

w dniu 25 listopada 2020 r. o godz. 16:15 Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin w zdalnym trybie obradowania z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.

2) Zatwierdzenie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 28 października 2020 roku.

4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

5) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok – projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Imielin na rok 2021.

6) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Imielin na lata 2021-2024.

7) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin – teksty jednolite.
Projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Wyzwolenia, Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty.

8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

a) w sprawie Programu współpracy Miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok,

b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości położonej przy ul. Wandy w Imielinie, z przeznaczeniem na cele określone w "Statucie Miejskiej Spółki Komunalnej w Imielinie",

c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości położonej przy ul. Św.Brata Alberta w Imielinie, z przeznaczeniem na działalność hurtową oraz parking,

d) w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/251/2018 Rady Miasta Imielin z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis,

e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026,

f) w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok,

g) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Imielin oraz określenie warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

h) w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

i) w sprawie zmiany Uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

9) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

10) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.

11) Sprawy bieżące Rady Miasta.

12) Zamknięcie Sesji.


Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 Przewodniczący Rady Miasta Imielin

Tadeusz Hericht
 

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 28 października 2020 roku

 

Imielin, dnia 26 października 2020 roku
 RM 0002.22.2020
 O G Ł O S Z E N I ENa podstawie art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1842) informuję, że Sesja Rady Miasta Imielin w dniu 28 października 2020 roku o godz. 16:15 odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

 


Przewodniczący Rady Miasta Imielin

Tadeusz Hericht

 

 

Imielin, dnia 21 października 2020 roku.
 Rada Miasta Imielin

RM.0002.22.2020
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) zwołuję w dniu 28 października 2020 roku (ŚRODA) o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin, z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.

2) Zatwierdzenie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 30 września 2020 roku.

4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

5) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.

6) Podatki i opłaty lokalne.

7) Promocja miasta.

8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

a) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Imielin na lata 2021-2028,

b) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. Dobrej w Imielinie,

c) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie- na rzecz Gminy Imielin – prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zajętych pod drogę publiczną gminną ul. Klonową w Imielinie,

d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości położonej przy ul. Kamiennej w Imielinie, z przeznaczeniem na działalność związaną z wydobywaniem kopalin,

e) w sprawie nadania nazwy publicznej drodze gminnej położonej w granicach administracyjnych Miasta Imielin,

f) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w granicach administracyjnych Miasta Imielin,

g) w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Imielin,

h) w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych,

i) w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/124/2020 Rady Miasta Imielin z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Imielin oraz warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

j) w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

k) w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

l) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

m) w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi,

n) w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Imielin na lata 2020-2023".

9) Projekt uchwały wnoszony przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Imielin.

10) Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych Radnych.

11) Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych składanych Burmistrzowi Miasta Imielin.

12) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

13) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.

14) Sprawy bieżące Rady Miasta.

15) Zamknięcie Sesji.


Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Przewodniczący Rady Miasta Imielin

Tadeusz Hericht


 

 

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 30 września 2020 roku

 

Imielin, dnia 23 września 2020 roku.
 Rada Miasta Imielin

RM.0002.21.2020

 


OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) zwołuję w dniu 30 września 2020 roku (ŚRODA) o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin, z proponowanym następującym porządkiem obrad:


1) Otwarcie Sesji.

2) Zatwierdzenie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 26 sierpnia 2020 roku.

4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

5) Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2020 roku.

6) Współpraca z organizacjami pozarządowymi: Program współpracy z organizacjami

pozarządowymi na 2021 rok.

7) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

a) w sprawie przyjęcia Programu "Bezpieczny Imielin" na lata 2020-2025,

b) w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w populacji mieszkańców Imielina w grupie wiekowej 65 lat i więcej na lata 2021-2026,

c) w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok.

8) Projekt uchwały wnoszony przez Przewodniczącego Rady: - w sprawie powołania Komisji doraźnej Rady Miasta Imielin.

9) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

10) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.

11) Sprawy bieżące Rady Miasta.

12) Zamknięcie Sesji.


Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 


Przewodniczący Rady Miasta Imielin

Tadeusz Hericht

 

 

 

 

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 26 sierpnia 2020 roku

Imielin, dnia 19 sierpnia 2020 roku.


Rada Miasta Imielin
RM.0002.20.2020


OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) zwołuję w dniu 26 sierpnia 2020 roku (ŚRODA) o godz. 09:30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin,
z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.


2) Zatwierdzenie porządku obrad.


3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 25 czerwca 2020 roku.


4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.


5) Strategia Rozwoju Miasta Imielin na lata 2021-2028.


6) Sprawozdanie z przebiegu realizacji robót inwestycyjno-remontowych w 2020 roku.


7) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:


a) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Imielin na lata 2021-2025,


b) w sprawie prowadzenia zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych należących do właściwości powiatu, a związanych z zimowym utrzymaniem sieci dróg powiatowych leżących na terenie Miasta Imielin,


c) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Imielin części działki numer 1211/39 położonej przy ul. Św. Brata Alberta w Imielinie  z przeznaczeniem na cel publiczny,


d) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Imielin na rok szkolny 2020/2021.


e) w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok,


f) w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2020 roku.


8) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.


9) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.


10) Sprawy bieżące Rady Miasta.


11) Zamknięcie Sesji.Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.Przewodniczący Rady Miasta Imielin
Tadeusz Hericht
 

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 25 czerwca 2020 roku

Imielin, dnia 18 czerwca 2020 roku.


Rada Miasta Imielin
RM.0002.19.2020


OGŁOSZENIENa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) zwołuję w dniu 25 czerwca 2020 roku (CZWARTEK) o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin, z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.


2) Zatwierdzenie porządku obrad.


3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 27 maja 2020 roku.


4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.


5) Stan opieki zdrowotnej:


a) Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej SP Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie


b) Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Imielinie za 2019 rok,


c) Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie,


d) Działalność SP ZOZ w Imielinie.


6) Projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Imielinie za 2019 rok.


7) Sport w mieście.


8) Przedstawienie Raportu o stanie miasta Imielin za rok 2019.


9) Debata nad Raportem o stanie miasta Imielin za rok 2019.


10)Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Imielin wotum zaufania, wnoszonym przez Przewodniczącego Rady Miasta Imielin.


11)Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta za 2019 rok.


a) Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego miasta Imielin za 2019 rok,


b) Rozpatrzenie Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Imielin za 2019
rok wraz z załącznikami,


c) Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku,


d) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Imielin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok,


e) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego miasta Imielin za 2019 rok wraz ze Sprawozdaniem rocznym  z wykonania budżetu miasta Imielin za 2019 rok, wnoszonym przez Przewodniczącego Rady Miasta Imielin.


12) Absolutorium dla Burmistrza Miasta Imielin:


a) Wniosek o udzielenie Burmistrzowi Miasta Imielin absolutorium wraz z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Miasta Imielin za 2019 rok,


b) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Imielin w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Imielin  za 2019 rok,


c) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Imielin absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2019 rok, wnoszonym przez Komisję Rewizyjną.


13) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:


a) w sprawie przekazania środków finansowych dla policji z przeznaczeniem na bieżące wydatki Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu,


b) w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2020 roku,


c) w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok,


d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony 3 lat, których przedmiotem są nieruchomości położone w rejonie ul. Bartniczej, ul. Św. Brata Alberta, Golcówki, ul. Poniatowskiego, ul. Skalnej, ul. Kamiennej, ul. Maratońskiej, ul. Rzemieślniczej w Imielinie.


14) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.


15) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.


16) Sprawy bieżące Rady Miasta.


17) Zamknięcie Sesji.Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Przewodniczący Rady Miasta Imielin

Tadeusz Hericht
 

 

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 27 maja 2020 roku

 

 

 Imielin, dnia 20 maja 2020 roku.


Rada Miasta Imielin
RM.0002.18.2020


OGŁOSZENIENa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) zwołuję w dniu 27 maja 2020 roku (ŚRODA) o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin, z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 22 kwietnia 2020 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Przedstawienie Raportu o stanie miasta Imielin za rok 2019.
6) Debata nad Raportem o stanie miasta Imielin za rok 2019.
7) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Imielin wotum zaufania, wnoszonym przez Przewodniczącego Rady Miasta Imielin.
8) Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta za 2019 rok.
a) Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego miasta Imielin za 2019 rok,
b) Rozpatrzenie Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Imielin za 2019 rok wraz z załącznikami,
c) Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku,
d) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Imielin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok,
e) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego miasta Imielin za 2019 rok wraz ze Sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu miasta Imielin za 2019 rok, wnoszonym przez Przewodniczącego Rady Miasta Imielin.
9) Absolutorium dla Burmistrza Miasta Imielin:
a) Wniosek o udzielenie Burmistrzowi Miasta Imielin absolutorium wraz z opinią Komisji
Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Miasta Imielin za 2019 rok,
b) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Imielin w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Imielin za 2019 rok,
c) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Imielin absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2019 rok, wnoszonym przez Komisję Rewizyjną.
10) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Imielin oraz warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
11) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
12) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.
13) Sprawy bieżące Rady Miasta.
14) Zamknięcie Sesji.

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.Przewodniczący Rady Miasta Imielin

Tadeusz Hericht

 

 

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 22 kwietnia 2020 roku

 
Imielin, dnia 15 kwietnia 2020 roku.


Rada Miasta Imielin
RM.0002.17.2020OGŁOSZENIENa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn.zm.)       zwołuję w  dniu 22 kwietnia 2020 roku (ŚRODA) o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin,    z proponowanym następującym porządkiem obrad:1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 25 lutego 2020 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Imielin za 2019 rok.
6) Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok.
7) Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2019 rok.
8) Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Imielinie za 2019 rok.
9) Pomoc społeczna – Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie za 2019 rok.
10) Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
11) Planowana działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2020 rok.
12) Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 rok.
13) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026,
b) w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok,
c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia,
d) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Imielinie.
14) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
15) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.
16) Sprawy bieżące Rady Miasta.
17) Zamknięcie Sesji.

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.Przewodniczący Rady Miasta Imielin

Tadeusz Hericht
 

 

 

 

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 25 lutego 2020 roku

 

Imielin, dnia 18 lutego 2020 roku.
 


 

Rada Miasta Imielin

RM.0002.16.2020

 OGŁOSZENIE 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn.zm.) zwołuję w dniu 25 lutego 2020 roku (WTOREK) o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin, z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.

2) Zatwierdzenie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 29 stycznia 2020 roku.

4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

5) Ocena realizacji Programu współpracy Miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok oraz informacja na temat planowanej realizacji Programu w 2020 roku.

6) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez miasto Imielin w 2019 roku.

7) Kultura w mieście:

a) Sprawozdanie z działalności Miejskiego Centrum Kultury za 2019 rok,

b) Plan działalności Miejskiego Centrum Kultury na 2020 rok.

8) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2020 rok – projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Imielin w 2020 roku".

9) Sprawozdanie z działalności Miejskiej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w Imielinie za 2019 rok.

10) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

a) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Imielinie,

b) w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Miasta Imielin na lata 2020-2022,

c) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,

d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, dla nieruchomości położonych przy ul. Satelickiej oraz w rejonie Golcówki w Imielinie,

e) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Imielin prawa użytkowania wieczystego działki nr 1801/184 i części działki nr 1802/184 położonych przy ul. Józefa Hallera w Imielinie z przeznaczeniem na cel publiczny,

f) w sprawie ustalenia stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości lub spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej.

11) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

12) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.

13) Sprawy bieżące Rady Miasta.

14) Zamknięcie Sesji.

 

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 Przewodniczący Rady Miasta Imielin

Tadeusz Hericht

 

 

 

 

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 29 stycznia 2020 roku

 

Imielin, dnia 22 stycznia 2020 roku.

  

Rada Miasta Imielin

RM.0002.15.2020

 OGŁOSZENIE

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn.zm.) zwołuję w dniu 29 stycznia 2020 roku o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin, z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.

2) Zatwierdzenie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 18 grudnia 2019 roku.

4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

5) Plan pracy Rady Miasta Imielin na 2020 rok.

6) Plany pracy stałych komisji Rady Miasta Imielin na 2020 rok:

- projekt uchwały Rady Miasta wnoszony przez Komisję Rewizyjną w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok,

- Plan pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju na 2020 rok,

- Plan pracy Komisji Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa na 2020 rok.

7) Informacja dotycząca realizacji uchwał Rady Miasta Imielin, podjętych w 2019 roku.

8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

a) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru "WIOSKI POŁUDNIE" – część A,

b) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Imielin działek nr 1828/41; 1834/35; 1832/35; 1830/35 położonych w rejonie ul. Biskupa Stanisława Adamskiego w Imielinie z przeznaczeniem na cel publiczny,

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego,

d) w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok.

9) Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z działalności w roku 2019.

10) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

11) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.

12) Sprawy bieżące Rady Miasta.

13) Zamknięcie Sesji.

 

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

  

Przewodniczący Rady Miasta Imielin

Tadeusz Herich

 

 

ROK 2019

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 18 grudnia 2019 roku

 

 


 Imielin, dnia 04 grudnia 2019 roku.Rada Miasta Imielin
RM.0002.14.2019
OGŁOSZENIENa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn.zm.) zwołuję w dniu 18 grudnia 2019 roku o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin, z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.


2) Zatwierdzenie porządku obrad.


3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 27 listopada 2019 roku.


4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.


5) Budżet miasta Imielin na 2020 rok – projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:


a) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026,


b) w sprawie budżetu miasta na 2020 rok.


6) Plan zadań inwestycyjno-remontowych na 2020 rok.


7) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:


a) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Wyzwolenia, Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty, przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/175/2013 Rady Miasta Imielin z dnia 27 lutego 2013 roku,


b) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru "SARGANY",


c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadania publicznego wspierania osób niepełnosprawnych w 2020 roku,


d) w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy, a także kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycielom zatrudnionym  w placówkach oświatowych Miasta Imielin,


e) w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Imielin, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.


8) Podsumowanie pracy komisji stałych.


9) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.


10) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.


11) Sprawy bieżące Rady Miasta.


12) Zamknięcie Sesji.


Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Przewodniczący Rady Miasta Imielin

Tadeusz Hericht


 

 

 

 

 

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 27 listopada 2019 roku

 

 

Imielin, dnia 20 listopada 2019 roku.Rada Miasta Imielin
RM.0002.13.2019
OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn.zm.) zwołuję  w dniu 27 listopada 2019 roku o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin, z proponowanym następującym porządkiem obrad:


1) Otwarcie Sesji.


2) Zatwierdzenie porządku obrad.


3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 29 października 2019 roku.


4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.


5) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok – projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2020.


6) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:


a) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2021,


b) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Imielinie na lata 2020-2022,


c) w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miasta Imielin z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,


d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, dla nieruchomości położonych przy ul. Kusocińskiego oraz w rejonie Golcówki w Imielinie,


e) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru "SARGANY",


f) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru "JAMNICE" – część A,


g) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026.


7) Projekt uchwały wnoszony przez Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/2018 Rady Miasta Imielin z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miasta Imielin.


8) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.


9) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.


10) Sprawy bieżące Rady Miasta.


11) Zamknięcie Sesji.
 


Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.Przewodniczący Rady Miasta Imielin


Tadeusz Hericht
 

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 29 pażdziernika 2019 roku

 Imielin, dnia 22 października 2019 roku.Rada Miasta Imielin

RM.0002.12.2019

OGŁOSZENIENa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn.zm.) zwołuję w dniu 29 października 2019 roku (wtorek) o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin, z proponowanym następującym porządkiem obrad:


1) Otwarcie Sesji.

2) Zatwierdzenie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 25 września 2019 roku.

4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

5) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.

6) Ustalenie podatków i opłat lokalnych na 2020 rok - projekty uchwał wnoszone

przez Burmistrza Miasta:

a) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

b) w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych,

c) w sprawie opłaty targowej.

7) Współpraca z organizacjami pozarządowymi - projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie Programu współpracy Miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

8) Miejscowe plany zagospodarowania miasta Imielin, projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

a) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Hallera, Skargi, Pośpiecha, Imielińskiej i Łąkowej, przyjętego Uchwałą Nr VII/33/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 27 kwietnia 2011 roku,

b) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Grzybowej, Kordeckiego, Karolinki, Liliowej i Imielińskiej, przyjętego Uchwałą Nr VII/34/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 27 kwietnia 2011 roku,

c) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Satelickiej, Kolejowej, Drzymały, Dobrej i Wyzwolenia, przyjętego Uchwałą Nr VII/35/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 27 kwietnia 2011 roku,

d) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Wyzwolenia, Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty, przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/175/2013 Rady Miasta Imielin z dnia 27 lutego 2013 roku.

9) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

a) w sprawie uchwalenia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Imielin do roku 2034",

b) w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok.

10) Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych Radnych.

11) Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych składanych Burmistrzowi Miasta Imielin.

12) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

13) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.

14) Sprawy bieżące Rady Miasta.

15) Zamknięcie Sesji.
Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 


Przewodniczący Rady Miasta Imielin

Tadeusz Hericht

 

 

 

 


 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 25 września 2019 roku

 Imielin, dnia 18 września 2019 roku.Rada Miasta Imielin

RM.0002.11.2019

OGŁOSZENIENa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn.zm.) zwołuję w dniu 25 września 2019 roku o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin, z proponowanym następującym porządkiem obrad:


1) Otwarcie Sesji.

2) Zatwierdzenie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 28 sierpnia 2019 roku.

4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

5) Wybór ławników na kadencję w latach 2020-2023.

6) Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2019 roku.

7) Komunikacja w mieście.

8) Promocja miasta.

9) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

a) w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul. Nowozachęty w Imielinie,

b) w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Miasta Imielin,

c) w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym na terenie miasta Imielin,

d) w sprawie powołania Rady Programowej Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie,

e) w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok.

10) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

11) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.

12) Sprawy bieżące Rady Miasta.

13) Zamknięcie Sesji.Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 Przewodniczący Rady Miasta Imielin

Tadeusz Hericht

 

 

 

 

 

 

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 28 sierpnia 2019 roku

Imielin, dnia 21 sierpnia 2019 roku.


Rada Miasta Imielin
RM.0002.10.2019
OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506) zwołuję w dniu 28 sierpnia 2019 roku o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin, z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.


2) Zatwierdzenie porządku obrad.


3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 26 czerwca 2019 roku.


4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.


5) Sprawozdanie z przebiegu realizacji robót inwestycyjno-remontowych w 2019 roku.


6) Strategia Rozwoju Miasta Imielin.


7) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:


a) w sprawie przekazania środków finansowych dla policji z przeznaczeniem na bieżące wydatki Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu,


b) w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Miasta Imielin,


c) w sprawie wzniesienia pomnika w mieście Imielin "Pamięci ofiar II wojny światowej",


d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026.


8) Projekt uchwały wnoszony przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji - w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Imielin.


9) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.


10) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.


11) Sprawy bieżące Rady Miasta.


12) Zamknięcie Sesji.Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 
Przewodniczący Rady Miasta Imielin
Tadeusz Hericht
 

 


 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 26 czerwca 2019 roku

 

Imielin, dnia 18 czerwca 2019 roku.

 

Rada Miasta Imielin
RM.0002.9.2019O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2019 roku, poz. 506) z w o ł u j ę:  w dniu 26 czerwca 2019 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.


2) Zatwierdzenie porządku obrad.


3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 29 maja 2019 roku.


4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.


5) Stan opieki zdrowotnej:


- Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie;


- Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie za 2018 rok,


- Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie,


- Działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie.


6) Projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie za 2018 rok,


7) Sport w mieście.


8) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin.


9) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:


a) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości obejmującej działkę numer 109 położoną przy ul. Michała Drzymały w Imielinie,


b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, dla nieruchomości położonych w rejonie ul. Wyzwolenia  i ul. Wandy oraz przy ul. Św. Brata Alberta w Imielinie,


c) w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXII/128/2012 Rady Miasta Imielin z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,


d) w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Imielin oraz granic ich obwodów,


e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026,


f) w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok.


10) Projekt uchwały wnoszony przez Przewodniczącego Rady Miasta: - w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję w latach 2020-2023.


11) Projekt uchwały wnoszony przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji: - w sprawie rozpatrzenia petycji Klubu Malucha Baby House z Imielina dotyczącej zwiększenia dotacji celowej na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym na terenie Imielina.


12) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.


13) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.


14) Sprawy bieżące Rady Miasta.


15) Zamknięcie Sesji.
  

Przewodniczący Rady Miasta Imielin


Tadeusz Hericht
 

 

 

 

 

 

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 29 maja 2019 roku

 

Imielin, dnia 22 maja 2019 roku.


Rada Miasta Imielin
RM.0002.8.2019OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506) zwołuję w dniu 29 maja 2019 roku o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin, z proponowanym następującym porządkiem obrad:1) Otwarcie Sesji.


2) Zatwierdzenie porządku obrad.


3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 24 kwietnia 2019 roku.


4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.


5) Debata nad Raportem o stanie miasta Imielin za rok 2018.


6) Wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Imielin


- projekt uchwały wnoszony przez Przewodniczącego Rady w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Imielin wotum zaufania.


7) Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta za 2018 rok.


- Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego miasta Imielin za 2018 rok oraz Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Imielin za 2018 rok wraz z załącznikami.


- Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.


- Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Imielin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.


- Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego miasta Imielin za 2018 rok wraz ze Sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu miasta Imielin za 2018 rok, wnoszony przez Przewodniczącego Rady Miasta Imielin.


8) Absolutorium dla Burmistrza Miasta Imielin:


- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przebiegu procesu kontrolnego działalności Burmistrza z wykonania budżetu za 2018 rok.


- Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi Miasta Imielin absolutorium z wykonania budżetu miasta za 2018 rok.


- Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Imielin w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Imielin za 2018 rok.


- Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Imielin absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2018 rok, wnoszony przez Komisję Rewizyjną.


9) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:


a) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Imielin działki nr 1693/77 położonej w rejonie ul. Michała Drzymały w Imielinie z przeznaczeniem na cel publiczny,


b) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Imielin działki nr 1320/154 zabudowanej zabytkiem, położonej przy ul. Satelickiej i ul. Wyzwolenia w Imielinie,


c) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości będącej własnością Gminy Imielin, obejmującej działki nr 158 i 159 położonej w Imielinie na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,


d) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania  pod nazwą "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Imielin na lata 2017-2019".


10) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.


11) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.


12) Sprawy bieżące Rady Miasta.


13) Zamknięcie Sesji.Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.Przewodniczący Rady Miasta Imielin
Tadeusz Hericht
 

 

 

 

 

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 24 kwietnia 2019 roku

 

Imielin, dnia 17 kwietnia 2019 roku.


Rada Miasta Imielin
RM.0002.7.2019OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506) zwołuję w dniu  24 kwietnia 2019 roku o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin, z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.

 

2) Zatwierdzenie porządku obrad.


3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 27 marca 2019 roku.


4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.


5) Pomoc społeczna – Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie za 2018 rok.


6) Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.


7) Planowana działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2019 rok.


8) Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018 rok.


9) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:


a) w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok,


b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, dla nieruchomości położonych w rejonie ul. Zachęty i ul. Maratońskiej oraz przy ul. Św. Brata Alberta i ul. Piotra Ściegiennego w Imielinie.


10) Projekt uchwały wnoszony przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji: -w sprawie rozpatrzenia ponowionej skargi na Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie.


11) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.


12) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.


13) Sprawy bieżące Rady Miasta.


14) Zamknięcie Sesji.

 


Przewodniczący Rady Miasta Imielin
Tadeusz Hericht
 

 

 

 


 

 

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 27 marca 2019 roku

 Imielin, 20.03.2019 rOGŁOSZENIE
 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506) zwołuję w dniu 27 marca 2019 roku o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin, z proponowanym następującym porządkiem obrad:


1) Otwarcie Sesji.

2) Zatwierdzenie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 27 lutego 2019 roku.

4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

5) Sprawozdanie z działalności Miejskiej Spółki Komunalnej sp. z o.o. w Imielinie za 2018 rok.

6) Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Imielin za 2018 rok.

7) Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok.

8) Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2018 rok.

9) Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Imielinie za 2018 rok.

10) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026,

b) w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok,

c) w sprawie zgody na nabycie, na własność Gminy Imielin nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Karola Miarki 9 z przeznaczeniem na cel publiczny,

d) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin  w rejonie ulic Grzybowej, Kordeckiego, Karolinki, Liliowej  i Imielińskiej, przyjętego Uchwałą Nr V/30/2019 Rady Miasta Imielin z dnia 27 lutego 2019 roku,

e) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Satelickiej, Kolejowej, Drzymały, Dobrej i Wyzwolenia,przyjętego Uchwałą Nr V/31/2029 Rady Miasta Imielin z dnia 27 lutego 2019 roku,

f) w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Imielin oraz granic ich obwodów,

g) w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas szóstych oraz klas trzecich Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie, ul. Karola Miarki 7, prowadzonej przez Miasto Imielin w roku szkolnym 2019/2020, w roku szkolnym 2020/2021, w roku szkolnym 2021/2022.

11) Projekt uchwały wnoszony przez Przewodniczącego Rady:- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/253/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Miasta Imielin.

12) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

13) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.

14) Sprawy bieżące Rady Miasta.

15) Zamknięcie Sesji.
 
Przewodniczący Rady Miasta Imielin

Tadeusz Hericht

 

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 27 lutego 2019 roku

Imielin, dnia 20 lutego 2019 roku.


Rada Miasta Imielin
RM.0002.5.2019OGŁOSZENIENa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.) zwołuję: w dniu 27 lutego 2019 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:


1) Otwarcie Sesji.


2) Zatwierdzenie porządku obrad.


3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 30 stycznia 2019 roku.


4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.


5) Ocena realizacji Programu współpracy Miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok oraz informacja na temat planowanej realizacji Programu w 2019 roku.


6) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolu w 2018 roku.


7) Kultura w mieście:


- Sprawozdanie z działalności Miejskiego Centrum Kultury za 2018 rok;


- Plan działalności Miejskiego Centrum Kultury na 2019 rok.


8) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2019 rok – projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Imielin w 2019 roku”.


9) Pozyskanie środków pozabudżetowych.


10) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:


a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, dla nieruchomości położonej przy ul. Satelickiej, ul. Kamiennej oraz w rejonie ul. Wyzwolenia w Imielinie,


b) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Hallera, Skargi, Pośpiecha, Imielińskiej i Łąkowej, przyjętego Uchwałą Nr VII/33/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 27 kwietnia 2011 roku,


c) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Grzybowej, Kordeckiego, Karolinki, Liliowej i Imielińskiej, przyjętego Uchwałą Nr VII/34/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 27 kwietnia 2011 roku,


d) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Satelickiej, Kolejowej, Drzymały, Dobrej i Wyzwolenia, przyjętego Uchwałą Nr VII/35/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 27 kwietnia 2011 roku,


e) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin etap II (obszar 4)”,


f) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026,


g) w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok,


h) w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2018 Rady Miasta Imielin z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko - Lędzińskiemu na realizację zadania publicznego wspierania osób niepełnosprawnych w 2019 roku,


i) w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie,


j) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVII/301/2018 Rady Miasta Imielin z dnia 10 października 2018 roku w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla miasta Imielin,


k) w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla miasta Imielin.


11) Projekt uchwały wnoszony przez Przewodniczącego Rady w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/2018 Rady Miasta Imielin z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miasta Imielin.


12) Projekt uchwały wnoszony przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie.


13) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.


14) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.


15) Sprawy bieżące Rady Miasta.


16) Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Miasta Imielin
Tadeusz Hericht

 

 

 

 

 

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 30 stycznia 2019 roku

 Imielin, dnia 23 stycznia 2019 roku.


Rada Miasta Imielin
RM.0002.4.2019
OGŁOSZENIENa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn.zm.) zwołuję w dniu 30 stycznia 2019 roku o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin, z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.


2) Zatwierdzenie porządku obrad.


3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 18 grudnia 2018 roku.


4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.


5) Plan pracy Rady Miasta Imielin na 2019 rok.


6) Plany pracy stałych komisji Rady Miasta Imielin na 2019 rok:


- projekt uchwały Rady Miasta wnoszony przez Komisję Rewizyjną w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok,


- Plan pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju na 2019 rok,


- Plan pracy Komisji Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa na 2019 rok.


7) Informacja dotycząca realizacji uchwał Rady Miasta Imielin, podjętych w 2018 roku.


8) Plan robót inwestycyjno-remontowych na kadencję, lata 2019-2023.


9) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:


a) w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Miasta Imielin na lata 2019-2021,


b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026,


c) w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok,


d) w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.


10) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.


11) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.


12) Sprawy bieżące Rady Miasta.


13) Zamknięcie Sesji.

 Przewodniczący Rady Miasta Imielin


Tadeusz Hericht

 

 

 


 

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 18 grudnia 2018 roku

 

Imielin, dnia 11 grudnia 2018 roku.


Rada Miasta Imielin
RM.0002.3.2018


OGŁOSZENIENa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn.zm.) zwołuję w dniu 18 grudnia 2018 roku o godz. 1615  w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin, z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.


2) Zatwierdzenie porządku obrad.


3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 29 listopada 2018 roku.


4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.


5) Budżet miasta Imielin na 2019 rok – projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

 

a) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026,


b) w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.


6) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

 

a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, dla nieruchomości położonych przy ul. Wyzwolenia i w rejonie ul. Satelickiej i Kamiennej w Imielinie, będących własnością i w posiadaniu Gminy Imielin,


b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, dla nieruchomości położonych przy ul. Pokoju, Św. Br. Alberta oraz w rejonie dzielnicy Wioski,


c) w sprawie podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,


d) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych,


e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadania publicznego wspierania osób niepełnosprawnych w 2019 roku,


f) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/300/2018 Rady Miasta Imielin  z dnia 10 października 2018 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.


7) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.


8) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.


9) Sprawy bieżące Rady Miasta.


10) Zamknięcie Sesji.
Przewodniczący Rady Miasta Imielin


Tadeusz Hericht


 

 


 

 

 

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 29 listopada 2018 roku

Imielin, dnia 22 listopada 2018 roku.


Rada Miasta Imielin

RM.0002.2.2018OGŁOSZENIE
 


 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn.zm. ) zwołuję w dniu 29 listopada 2018 roku o godz. 16.15 w  sali sesyjnej Urzędu  Miasta Imielin, Zwyczajną  Sesję  Rady  Miasta Imielin, z proponowanym następującym porządkiem obrad:

 

1) Otwarcie Sesji.

2) Zatwierdzenie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 10 października 2018 roku i protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 20 listopada 2018 roku.

4) Projekty uchwał wnoszone przez Przewodniczącego Rady Miasta:

a) w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Imielin,

b) w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miasta Imielin,

c) w sprawie zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miasta Imielin,

d) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Imielin.

5) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

a) w sprawie złożenia wniosku o likwidację Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach,

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026,

c) w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok.

6) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

7) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.

8) Sprawy bieżące Rady Miasta.

9) Zamknięcie Sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Imielin

Tadeusz Hericht

 

 

 

 

  

 

Pierwsza Sesja Rady Miasta Imielin - 20 listopada 2018 roku


Imielin, 9 listopada 2018 r.Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 8 listopada 2018 roku

w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miasta Imielin,

sesja zostanie przeprowadzona w dniu 20 listopada 2018 roku o godzinie 16.15 w Urzędzie Miasta Imielin

- Sala Sesyjna nr 11 ( parter) przy ulicy Imielińskiej 81.

Ustalony porządek sesji zgodnie z załącznikiem nr 1 do Postanowainie Komisarza Wybroczego:


 
do pobrania:

Pismo przewodnie do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Katowicach

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady

Ustalony porządek sesji

 


Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 10 pażdziernika 2018 roku

 

                                                                       Imielin, dnia 03 października 2018 roku.


Rada Miasta Imielin
RM.0002.47.2018 O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.)  zwołujęw dniu 10 października 2018 r. o godz. 16.15   w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.


2) Zatwierdzenie porządku obrad.


3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 26 września 2018 r.


4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.


5) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018.


6) Ustalenie podatków i opłat lokalnych na 2019 rok.


7) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok:  - projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.


8) Projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta:

a) w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla miasta  Imielin.


9) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.


10) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.


11) Sprawy bieżące Rady Miasta.


12) Podsumowanie kadencji Rady Miasta Imielin w latach 2014-2018.


13) Zamknięcie Sesji.

                                                            Przewodniczący Rady Miasta Imielin
                                                                           (-) Tomasz  Lamik   

 


 

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 26 września 2018 roku

Imielin, dnia 19 września 2018 roku.


Rada Miasta Imielin
RM.0002.46.2018


OGŁOSZENIENa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn.zm.) zwołuję w dniu 26 września 2018 roku o godz. 16:15  w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin, z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.


2) Zatwierdzenie porządku obrad.


3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 29 sierpnia 2018 r.


4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.


5) Komunikacja w mieście.


6) Promocja miasta.


7) Współpraca z organizacjami pozarządowymi:
- projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie Programu współpracy   Imielin z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.


8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:


a) w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/45/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Imielin,


b) w sprawie zgody na nabycie, na własność Gminy Imielin nieruchomości niezabudowanych, położonych przy ul. Michała Drzymały oraz zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanych, położonych pomiędzy ul. Karola Miarki i ul. Marii Dąbrowskiej z przeznaczeniem na cel publiczny,


c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Mysłowice na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia,


d) w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok.


9) Projekt uchwały wnoszony przez Przewodniczącego Rady:
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/108//2012 Rady Miasta Imielin z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie Statutu Miasta Imielin.


10) Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych Radnych.


11) Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych składanych Burmistrzowi Miasta Imielin.


12) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.


13) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.


14) Sprawy bieżące Rady Miasta.


15) Zamknięcie Sesji.
 Przewodniczący Rady Miasta Imielin


(-) Tomasz Lamik
 

 

 

 


 

 

 Imielin, dnia 22 sierpnia 2018 roku.


Rada Miasta Imielin
RM.0002.45.2018


OGŁOSZENIENa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn.zm.) zwołuję w dniu 29 sierpnia 2018 roku o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin, z proponowanym następującym porządkiem obrad:1) Otwarcie Sesji.


2) Zatwierdzenie porządku obrad.


3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 27 czerwca 2018 r.


4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.


5) Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2018 roku.


6) Sprawozdanie z przebiegu realizacji robót inwestycyjno-remontowych w 2018 r.


7) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:


a) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Hallera, Skargi, Pośpiecha, Imielińskiej i Łąkowej, przyjętego Uchwałą Nr VII/33/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 27 kwietnia 2011 roku,


b) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Grzybowej, Kordeckiego, Karolinki, Liliowej i Imielińskiej, przyjętego Uchwałą Nr VII/34/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 27 kwietnia 2011 roku,


c) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Satelickiej, Kolejowej, przyjętego Uchwałą Nr VII/35/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 27 kwietnia 2011 roku,


d) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Wyzwolenia, Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty, przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/175/2013 Rady Miasta Imielin z dnia 27 lutego 2013 roku,


e) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, dla nieruchomości położonej przy ul. Wyzwolenia, Ściegiennego, Aptecznej oraz w rejonie ul. Nowozachęty w Imielinie,


f) w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Miasto Imielin,


g) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025.


8) Projekt uchwały wnoszony przez Przewodniczącego Rady Miasta:


a) w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.


9) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.


10) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.


11) Sprawy bieżące Rady Miasta.


12) Zamknięcie Sesji.
 


Przewodniczący Rady Miasta Imielin

(-) Tomasz Lamik

 

 

 


 

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 27 czerwca 2018 roku

 Imielin, dnia 20 czerwca 2018 roku.


Rada Miasta Imielin

RM.0002.44.2018

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn.zm.) zwołuję w dniu 27 czerwca 2018 roku o godz.  16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin, z proponowanym następującym porządkiem obrad:


1) Otwarcie Sesji.

2) Zatwierdzenie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 29 maja 2018 r.

4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

5) Stan opieki zdrowotnej.

6) Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej SP Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie.

7) Sport w mieście.

8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

a) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Św. Brata Alberta, torami kolejowymi PKP, nasypem kolejowym „Maczki Bór”, a zachodnią granicą miasta,

b) w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Imielin,

c) w sprawie analizy projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla miasta Imielin,

d) w sprawie przekazania przez Gminę Imielin zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich,

e) w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/247/2018 Rady Miasta Imielin z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Imielin w 2018 roku”,

f) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/245/2018 Rady Miasta Imielin z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie wraz z budową łącznika do drogi gminnej ul. Maratońskiej w Imielinie”,

g) w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok.

9) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

10) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.

11) Sprawy bieżące Rady Miasta.

12) Zamknięcie Sesji.


Przewodniczący Rady Miasta Imielin

(-) Tomasz Lamik

 

 

 

 

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 29 maja 2018 roku

 

 Imielin, dnia 22 maja 2018 roku.

 

Rada Miasta Imielin

RM.0002.43.2018

 

OGŁOSZENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 z późn.zm.) zwołuję w dniu 29 maja 2018 roku o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin, z proponowanym następującym porządkiem obrad:

 

 

1) Otwarcie Sesji.

 

2) Zatwierdzenie porządku obrad.

 

3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 24 kwietnia 2018 r.

 

4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

 

5) Sprawozdanie finansowe Miejskiego Centrum Kultury za 2017 rok.

 

6) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego

 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie za 2017 rok:

 

- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie za 2017 rok.

 

7) Sprawozdania z realizacji budżetu miasta za 2017 rok i informacja o stanie mienia komunalnego:

 

- Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego miasta Imielin za 2017 rok oraz Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Imielin za 2017 rok.

 

- Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017.

 

- Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Imielin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.

 

- Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Imielin za 2017 rok, wnoszony przez Przewodniczącego Rady Miasta Imielin.

 

8) Absolutorium dla Burmistrza Miasta Imielin:

 

- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przebiegu procesu kontrolnego działalności Burmistrza z wykonania budżetu za 2017 rok.

 

- Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi Miasta Imielin absolutorium z wykonania budżetu miasta za 2017 rok.

 

- Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Imielin w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Imielin za 2017 rok.

 

- Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Imielin absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2017 rok, wnoszony przez Komisję Rewizyjną.

 

9) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

 

a) w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie,

 

b) w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Imielin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

 

c) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Imielin,

 

d) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/234/2017 Rady Miasta Imielin z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2022,

 

e) w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok.

 

10) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

 

11) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.

 

12) Sprawy bieżące Rady Miasta.

 

13) Zamknięcie Sesji.

 

 

Przewodniczący

 

Rady Miasta Imielin

 

(-) Tomasz Lamik

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 24 kwietnia 2018 roku

 

Imielin, 17.04.2018 r.

 OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 z późn.zm.) zwołuję w dniu 24 kwietnia 2018 roku o godz. 16:15  w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin, z proponowanym następującym porządkiem obrad:


1) Otwarcie Sesji.

2) Zatwierdzenie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 26 marca 2018 r.

4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

5) Pomoc społeczna – Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie za 2017 rok.

6) Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

7) Planowana działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2018 rok.

8) Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 rok.

9) Miejscowe plany zagospodarowania miasta Imielin.

10) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

a) w sprawie podziału Miasta Imielin na stałe obwody głosowania,

b) w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzący jest Miasto Imielin,

c) w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/41/2015 Rady Miasta Imielin z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Imielin,

d) w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Imielin,

e) w sprawie przekazania środków finansowych dla policji na opłacanie dodatkowych służb patrolowych,

f) w sprawie dopłaty dla wszystkich taryfowych grup za odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Imielin.

11) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

12) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.

13) Sprawy bieżące Rady Miasta.

14) Zamknięcie Sesji.


Przewodniczący Rady Miasta Imielin

(-) Tomasz Lamik

 

 

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 26 marca 2018 roku 

 Imielin, dnia 19 marca 2018 roku.

 

Rada Miasta Imielin

RM.0002.41.2018

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 z późn.zm.) zwołuję w dniu 26 marca 2018 roku o godz. 16:15  w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin, z proponowanym następującym porządkiem obrad:

 

1) Otwarcie Sesji.

 

 

2) Zatwierdzenie porządku obrad.

 

 

3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 28 lutego 2018 r.

 

 

4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

 

 

5) Sprawozdanie z działalności Miejskiej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w Imielinie za 2017 rok.

 

 

6) Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Imielin za 2017 rok.

 

 

7) Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

za 2017 rok.

 

 

8) Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2017 rok.

 

 

9) Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją przedmiotowych zadań. Monitoring i ewaluacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Imielinie na lata 2017-2019, przyjętego Uchwałą Nr XXVI/168/2017 Rady Miasta Imielin z dnia 31 stycznia 2017 roku.

 

 

10) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

 

a) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla terenu w rejonie ul. Poniatowskiego  i ul. Nowozachęty,

 

 

b) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ulic Wojciecha Sapety, Pokoju i Imielińską,

 

 

c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości położonej przy ul. Kamiennej w Imielinie,

 

 

d) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pod nazwą „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Imielin na lata 2017-2019,

 

 

e) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Imielin,

 

 

f) w sprawie podziału miasta Imielin na okręgi wyborcze,

 

 

g) w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, wynikających ze stosunku pracy nauczycielom, zatrudnionym w placówkach oświatowych Miasta Imielin.

 

 

11) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

 

 

12) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.

 

 

13) Sprawy bieżące Rady Miasta.

 

 

14) Zamknięcie Sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Imielin

 

(-) Tomasz Lamik 

 

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 28 lutego 2018 roku 

 Imielin, dnia 21 lutego 2018 roku.

 

Rada Miasta Imielin

RM.0002.40.2018

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 z późn.zm.) zwołuję w dniu 28 lutego 2018 roku o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin, z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.

2) Zatwierdzenie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 24 stycznia 2018 r.

4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

5) Ocena realizacji Programu współpracy Miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok

oraz informacja na temat planowanej realizacji Programu w 2018 roku.

6) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolu w 2017 roku.

7) Kultura w mieście:

- Sprawozdanie z działalności Miejskiego Centrum Kultury za 2017 rok,

- Plan działania Miejskiego Centrum Kultury na 2018 rok.

8) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2018 rok – projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Imielin w 2018 roku”.

9) Pozyskanie środków pozabudżetowych.

10) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

a) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Imielinie,

b) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/234/2017 Rady Miasta Imielin z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2022,

c) w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok,

d) w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis.

11) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

12) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.

13) Sprawy bieżące Rady Miasta.

14) Zamknięcie Sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Imielin

 

(-) Tomasz Lamik 

 

 

 

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 24 stycznia 2018 roku 

 

 Imielin, dnia 17 stycznia 2018 roku.

Rada Miasta Imielin 

RM.0002.39.2018 

 

OGŁOSZENIE 

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 z późn.zm.) zwołuję w dniu 24 stycznia 2018 roku o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin,  z proponowanym następującym porządkiem obrad:

 

1) Otwarcie Sesji.

2) Zatwierdzenie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 28 grudnia 2017 r.

4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

5) Plan pracy Rady Miasta Imielin na 2018 rok.

6) Plany pracy stałych Komisji Rady Miasta Imielin na 2018 rok:

- projekt uchwały Rady Miasta wnoszony przez Komisję Rewizyjną w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok,

- Plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta na 2018 rok,

- Plan pracy Komisji Gospodarki Miejskiej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego na 2018 rok,

- Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2018 rok.

7) Informacja dotycząca realizacji uchwał Rady Miasta Imielin, podjętych w 2017 r.

8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

a) w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul. Michała Drzymały 133c w Imielinie,

b) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Imielinie,

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko- Lędzińskiemu na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej 5916S, ul. Satelicka w Imielinie wraz z budową łącznika do drogi gminnej ul. Maratońskiej w Imielinie.

d) w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok.

9) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

10) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.

11) Sprawy bieżące Rady Miasta.

12) Zamknięcie Sesji.

 

Przewodniczący Rady Miasta Imielin

(-) Tomasz Lamik 

 

 

 

 

 

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 28 grudnia 2017 roku 

 

Imielin, dnia 20 grudnia 2017 roku.

 

Rada Miasta Imielin

RM.0002.38.2017

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 z późn.zm.) zwołuję w dniu 28 grudnia 2017 roku o godz. 15:30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin, z proponowanym następującym porządkiem obrad:

 

 

1) Otwarcie Sesji.

 

2) Zatwierdzenie porządku obrad.

 

3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 29 listopada 2017 r.

 

4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

 

5) Budżet miasta Imielin na 2018 rok – projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

 

a) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2022,

 

b) w sprawie budżetu miasta na 2018 rok.

 

6) Plan zadań inwestycyjno-remontowych na 2018 rok.

 

7) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

 

a) w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 rok,

 

b) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Imielin,

 

c) w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego działki

 

nr 1679/184 stanowiącej fragment ulicy Józefa Hallera w Imielinie,

 

d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas

 

oznaczony do 3 lat, dla części nieruchomości położonej przy ul. Wandy 44d

 

w Imielinie,

 

e) w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

 

i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Miasta Imielin na lata 2018-2020,

 

f) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na

 

realizację zadania publicznego wspierania osób niepełnosprawnych w 2018 roku.

 

8) Podsumowanie pracy komisji stałych.

 

9) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

 

10) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.

 

11) Sprawy bieżące Rady Miasta.

 

12) Zamknięcie Sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Imielin

(-) Tomasz Lamik

 

 

 

 

 

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 29 listopada 2017 roku 

 Imielin, dnia 22 listopada 2017 roku.

Rada Miasta Imielin 

RM.0002.37.2017 

 

OGŁOSZENIE 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875) zwołuję w dniu 29 listopada 2017 roku o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin, z proponowanym następującym porządkiem obrad:

 

 

2) Zatwierdzenie porządku obrad.

 

3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 30 października 2017 r. 

 

4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

 

5) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. 

Projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

 

6) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

 

a) przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2019, 

 

b) w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/36/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania  i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, 

 

c) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/110/2012 Rady Miasta Imielin z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu  Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Imielinie,

 

d) w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie z siedzibą przy ul. W. Sapety 8, 

 

e) w sprawie zgody na nabycie, na własność Gminy Imielin nieruchomości niezabudowanych, położonych w Imielinie w obrębie ewidencyjnym Gać, z przeznaczeniem na cele publiczne,

 

f) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru „JAMNICE”, 

 

g) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru „CISOWIEC”, 

 

h) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru „WIOSKI POŁUDNIE”,

 

i) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru „SARGANY”, 

 

j) w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Imielin na lata 2018-2022”, 

 

k) w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, 

 

l) w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Imielin za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

 

7) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

 

8) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.

 

9) Sprawy bieżące Rady Miasta.

 

10) Zamknięcie Sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Imielin

(-) Tomasz Lamik

 

 

 

 

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 30 października  2017 roku

Imielin, dnia 23 października 2017 roku.Rada Miasta Imielin

RM.0002.36.2017
 


OGŁOSZENIENa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.) zwołuję w dniu 30 października 2017 roku o  godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin, z proponowanym następującym porządkiem obrad:


1) Otwarcie Sesji.

2) Zatwierdzenie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 27 września 2017 r.

4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

5) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.

6) Ustalenie podatków i opłat lokalnych na 2018 rok.

7) Współpraca z organizacjami pozarządowymi:

- projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie Programu współpracy Miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, dla nieruchomości położonej przy

ul. Ściegiennego, Skalnej, Poniatowskiego oraz w rejonie Golcówki w Imielinie.

9) Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych Radnych.

10) Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych składanych Burmistrzowi Miasta Imielin.

11) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

12) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.

13) Sprawy bieżące Rady Miasta.

14) Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Miasta Imielin

(-) Tomasz Lamik

 

 

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 27 września  2017 roku 

Imielin, dnia 20 września 2017 roku.

 

Rada Miasta Imielin

RM.0002.35.2017

 

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.  Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.) zwołuję w dniu 27 września 2017 roku o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin, z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.

2) Zatwierdzenie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 30 sierpnia 2017 r.

4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

5) Komunikacja w mieście.

6) Promocja miasta.

7) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

a) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Miasto Imielin

w ośmioletnią szkołę podstawową,

b) w sprawie zgody na nabycie, na własność Gminy Imielin nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Kuczyńskiego z przeznaczeniem na

cel publiczny,

c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, dla nieruchomości położonej przy

ul. Ściegiennego, Wyzwolenia oraz w rejonie ul. Bartniczej w Imielinie,

d) w sprawie zgody na nabycie, na własność Gminy Imielin nieruchomości niezabudowanych, położonych przy ul. Wojciecha Sapety

z przeznaczeniem na cel publiczny,

e) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

f) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/159/2016 Rady Miasta Imielin z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2017-202